THuishelpen.nl.

zorg voor thuis blijven wonen.

Waar werken we?

In principe eerst alleen in Zuid West Friesland maar uitzonderingen zijn er om te maken.

( Gemeente Sudwest Fryslan )


 

Omdat wij een nieuwe kleine organisatie zijn beperken wij voorlopig onze werkzaamheden tot de gemeente Sud-West Fryslan of Zuid West Friesland.


 

Vanuit onze standplaats Schettens (nabij Bolsward) moeten wij binnen een half uur bij onze cliënten kunnen zijn. Dit heeft met onze zorg en met uw kosten te maken.

De grotere plaatsen zullen zijn:

 

  • Bolsward, Sneek, Workum, Koudum, Makkum,  Witmarsum, Harlingen en Franeker
  • Maar ook alle dorpen zoals: Abbega, Allingawier, Arum, Blauwhuis, Breezanddijk, Burgwerd, Cornwerd, Dearsum, Dedgum,  Exmorra, Ferwoude, Folsgare, Gaast,  Gaastmeer, Gauw, Goënga, Greonterp,  Hartwerd, Heeg, Hichtum, Hieslum, Hindeloopen, Hommerts, Idsegahuizum, Idzega, Indijk, IJlst, It Heidenskip,  Kimswerd, Jutrijp, Kornwerderzand, Koudum, Koufurderigge,Laaxum, Lollum, Loënga, Longerhouw , Makkum, Molkwerum, Nijhuizum, Nijesijl, Nijland, Oosthem, Offingawier, Osingahuizen, Oppenhuizen, Oudega,Parrega, Pingjum, Piaam, Poppenwier, Raerd,  Sandfirden, Scharl, Scharnegoutum, Schraard, Schettens, Smallebrugge, Stavoren, Sibrandabuorren, Tersoal, Tirns, Tjalhuizum, Tjerkwerd, Tirns, Uitwellingerga,  Warns, Westhem, Wolsum, Witmarsum, Wons, Woudsend, Ysbrechtum en Zurich.
  • Maar alle plaatsen rondom Harlingen en richting Franeker.
  • En staat uw plaats er niet bij ?......vraag het gerust !!!

 


 

De toekomst zal uitwijzen of dit gebied groter zal worden.